Tel: 050-23 014 29

Privacyverklaring

Comsultant Commerciële Communicatie, gevestigd op Skagerrak 2, 9723 JR te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 01172591 (hierna te noemen “Comsultant” of “wij”), tevens handelend onder Smarketing.nl, Smarketingnoord.nl en meerreuring.nl, beschrijft in deze privacyverklaring welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, waarom, en hoe wij omgaan met cookies.

Algemeen
Comsultant spant zich in om de privacy van bezoekers, potentiële relaties en klanten te waarborgen.

Wat leggen wij vast?
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

  • • NAW-gegevens;
  • • Functie contactpersonen;
  • • Geslacht;
  • • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;
  • • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Als u een contactformulier invult en verzend dan ontvangen wij de invulde gegevens.

Wat is het doel daarvan?
We leggen de gegevens vast om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze diensten uit te kunnen voeren. Sommige gegevens leggen we vast uit praktische overwegingen, waarbij we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals bijvoorbeeld voor:

  • • Communicatie en informatievoorziening;
  • • Verbetering van onze on- en offline dienstverlening;
  • • Facturatie en incasso.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamemateriaal en berichten over onze dienstverlening te sturen als wij denken dat dit voor u van belang kan zijn. Ook kunnen wij contact met u opnemen voor onderzoeksdoeleinden.

Verstrekking aan derden
Binnen onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van diensten van derden. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn die op basis van onze opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Wij schakelen alleen betrouwbare partijen in die zorgvuldig met persoonsgegeven omgaan en schriftelijk met deze partijen vastleggen dat zij alle verplichtingen van de AVG naleven.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Comsultant zal in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Nieuwsbrieven
Uw naam en e-mail adres kunnen we gebruiken om (indien gewenst) nieuwsbrieven te verzenden. Daarvoor gebruiken we alleen de door u verstrekte gegevens. Deze worden opgeslagen in ons e-mail systeem SendCastle. Na aanmelding voor een nieuwsbrief ontvangt u éénmalig een opt-in bericht waarmee u kunt bevestigen dat u inderdaad informatie van ons wilt ontvangen. Geeft u hier geen toestemming voor dan krijgen we uw gegevens niet te zien.

SendCastle is een Nederlandse Email Service Provider, uw gegevens staan op servers in Nederland. Voor meer informatie over de privacypolicy van SendCastle klikt u hier. In ieder bericht wat u van ons ontvangt treft u een unsubcribe/uitschrijf link waarmee u aan kunt geven niet langer informatie van ons te willen ontvangen. U kunt dat ook kenbaar maken in een e-mail naar: uitschrijven@comsultant.nl. Uw gegevens worden dan verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens
Comsultant heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens tegen verlies, diefstal of ongewenst gebruik door derden te beschermen. Dit betreft onder anderen de versleuteling van gegevens met een SSL-certficaat en veilig toegangs- en passwordbeheer, waarmee we zorgen voor een betrouwbaar beveiligingsniveau.

Cookies
Cookies zijn bestanden die door onze websites worden meegestuurd en op het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden geplaatst. De informatie die in cookies wordt opgeslagen kan, als u onze website opnieuw bezoekt, naar onze website teruggestuurd worden.

We gebruiken cookies om het gebruik van onze websites te kunnen analyseren en zo nodig te verbeteren. We hebben de mogelijkheid om aan de hand van (anonieme) gegevens over het bezoek de communicatie over onze diensten te verbeteren.

We handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving en gaan zorgvuldig om met de verkregen informatie. In uw browserinstellingen kunt u het onthouden van uw voorkeuren uitschakelen. Het is ook mogelijk om uw browser zo in te stellen dat u geen cookies meer ontvangt. Dit heeft geen effect op het gebruik van onze websites.

Google Analytics
Om onze website te kunnen optimaliseren gebruiken wij Google Analytics (GA). GA plaatst cookies. Wilt u meer informatie over het beleid van Google Analytics, klikt u dan hier.

LiveChat
Om direct met websitebezoekers te kunnen communiceren maken we gebruik van WP Live Chat. Deze software voldoet aan de EU General Data Protection Regulation (GDPR). Ingevulde gegevens worden door WP Live Chat bij Comsultant maximaal 14 dagen bewaard. Voor de privacyverklaring van WP Live Chat kunt u deze link raadplegen.

Sociale Media
Op onze website staan links naar de sociale media Facebook, Twitter, Linkedin en Youtube. Wilt u weten hoe deze organisaties omgaan met uw privacy dan kunt u bovenstaand op de links klikken om de privacyverklaringen te raadplegen.  

Externe links
Op onze sites staan links naar externe websites. Mogelijk maken deze websites ook gebruik van cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het privacybeleid van de website waar we naar linken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen vastgelegd. Bij uitschrijving voor onze e-mails worden uw gegevens direct verwijderd. De gegevens van prospects in ons CRM systeem en de gegevens van prospects, klanten en leveranciers in ons boekhoudsysteem en ons CRM systeem worden tenminste zeven jaar bewaard, zodat we aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Recht op intrekking toestemming
U heeft het recht om uw gegevens in te trekken waarna wij deze niet meer zullen verwerken.

Recht op inzage en aanpassing
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en indien daar een aanleiding voor is aan te laten passen. Bijvoorbeeld in geval van onjuistheid, irrelevantie of onvolledigheid. Daartoe dient u een schriftelijk verzoek in, gericht aan privacybeheer@comsultant.nl. Uw verzoek wordt binnen 3 weken in behandeling genomen.

Recht op beperking van verwerking, wissen en bezwaar
U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken, het recht om uw gegevens te laten wissen en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.  Ook heeft u recht op het overdraagbaar maken van uw gegevens. Voor alle verzoeken die hierop betrekking hebben kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij privacybeheer@comsultant.nl. Uw verzoek wordt binnen 3 weken in behandeling genomen.

Incidenten met persoonsgegevens
In geval van incidenten (een ‘datalek’) met betrekking tot de persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte indien er een concrete kans is op negatieve gevolgen voor u. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur na het incident.

Klachten over de gegevensverwerking
Mocht u klachten hebben over de gegevensverwerking door Comsultant dan verzoeken we u allereerst contact op te nemen met Comsultant. Uiteraard staat het u vrij uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Versie en wijzigingen in deze verklaring
Deze privacyverklaring, versie 1.0, is opgesteld op 25 mei 2018. Omdat de regels rondom bescherming van persoonsgegevens kunnen wijzigen en er veranderingen kunnen optreden in techniek en dienstverlening behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De meest recente versie is altijd te vinden op www.comsultant.nl/privacyverklaring.

Tot slot
Comsultant hoopt u met deze verklaring helder te informeren over ons privacybeleid. Heeft u vragen dan horen wij dat graag. Het aanspreekpunt voor privacyaspecten bij Comsultant is Date Hoiting, eigenaar, te bereiken via 050-2301429 of info@comsultant.nl.